Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

1. ผู้ใช้บริการต้องส่ง SMS ภายในเวลาที่เหมาะสม หรือในลักษณะที่ไม่เป็นการรบกวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

2. ผู้ใช้บริการต้องไม่ใช้บริการส่ง SMS ในทางที่ขัดต่อผลประโยชน์ของไอทวิสท รวมทั้งต้องไม่ใช้บริการส่ง SMS นอกเหนือจากวัตถุประสงค์แห่งสัญญานี้ หรือ ขัด ต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นโยบายแห่งรัฐ หรือกฎหมายใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่ส่งข้อความที่สื่อ แสดง หรือมีความหมายในลักษณะดังต่อไปนี

 1. เป็นการแสดงหรือมีข้อความ SMS ซึ่งกระทบกระเทือน หรือดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ และรวมถึงประมุขของ ประเทศอื่น ๆ ด้วย
 2. เป็นการแสดงหรือมีข้อความ SMS ก่อให้เกิดการดูหมิ่น เหยียดหยามประเทศชาติ รัฐบาล เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ กลุ่มชนใด
 3. มีข้อความ SMS ที่ลบหลู่ เหยียดหยาม หรือนำความเสื่อมเสียมาสู่ศาสนาใด หรือไม่เคารพต่อปูชนียบุคคล ปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ หรือละเมิดกฎหมาย<
 4. เป็นการแสดงหรือมีข้อความ SMS ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ก่อให้เกิดการแตกแยกความสามัคคี ระหว่าง คนในชาติ หรือกระทบกระเทือน ต่อสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ
 5. เป็นการแสดงหรือมีข้อความ SMS ที่ขัดต่อศีลธรรม วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ
 6. เป็นการแสดงออกหรือมีข้อความ SMS ทางการเมืองซึ่งอาจเป็นการบ่อนทำลายหรือกระทบกระเทือนต่อความมั่นคง ปลอดภัยของประเทศ
 7. เป็นการแสดงออกหรือมีข้อความ SMS ทางยั่วยุกามารมณ์ หรือลามกอนาจาร
 8. เป็นการแสดงออกหรือมีข้อความ SMS ถึงความทารุณโหดร้าย ขาดมนุษยธรรม ป่าเถื่อน หรืออุจาดแก่ผู้ฟัง
 9. เป็นการแสดงออกหรือมีข้อความ SMS ถึงเรื่องเพ้อเจ้อหลอกลวงไร้สาระ ซึ่งอาจชักจูงให้ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนหลงเชื่ออย่างงมงาย
 10. เป็นการแสดงหรือมีข้อความ SMS ถึงพฤติกรรมของผู้ร้ายซึ่งผิดธรรมดาอันอาจเป็นเหตุชักจูง หรือส่งเสริมให้เกิดอาชญากรรมยิ่งขึ้น
 11. ใช้ประโยค ถ้อยคำที่ไม่สุภาพหรือผิดหลักภาษาไทย
 12. หยาบ คาย หรือเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือทับถมบุคคลอื่น หรือสินค้า และบริการธุรกิจอื่น ไม่ว่าจะเป็นสินค้า และบริการ ธุรกิจชนิดหรือประเภทเดียวกันหรือไม่
 13. มีเนื้อหาสาระที่บิดเบือนและไม่เป็นความจริง